נא לקרוא לפני השימוש באתר את התנאים לשימוש באתר והשירות שאנו מפיקים עבורך, התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן לכן המשיכו לקרוא תקנון זה לפני כל שימוש באתר. עצם השימוש באתר מהווה אישור שאכן קראת את תקנון האתר והנך מסכים לו. אם אינך מסכים לחלק או לכל הכתוב בתקנון זה הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר וכל שכן שלא לבצע רכישה באתר.

תנאים כלליים (תקנון) למתן שירות להנפקת ויזה באינטרנט

מטיילים בהודו נוסדה מתוך קבוצת הפייסבוק מטיילים בהודו.
מטיילים בהודו הינה גורם מקשר לשירות בירוקרטי לאשרת שהייה בין מדינות המזרח הרחוק.
האתר של מטיילים בהודו הוא: https://www.metailim-hodu.co.il
האתר הוא האתר הרשמי של קבוצת הפייסבוק הודו – מטיילים בהודו ולהלן כל ביטוי של שם מטיילים בהודו נסמך לכתובת האתר הנ”ל.
אנו מצידנו מתחייבים לנסות ולעשות עבורכם את המיטב.

1.       כללי

 • 1.1.     כותרות תקנון זה הינן לצרכי התמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

2.       האתר

 • 2.1.     אתר מטיילים בהודו שכתובתו https://www.metailim-hodu.co.il או כל כתובת אחרת שבה ימוקם (להלן: “האתר” ו/או “מטיילים בהודו” ו/או “החברה” ו/או “הבעלים”) הנו בבעלות מטיילים בהודו ו/או בעלי השליטה בה ו/או חברות בנות שלהם שאליהן עשויות להיות מומחות או מועברות הזכויות בו ו/או מי מטעמם, לרבות עובדיהם (כולם להלן: “מטיילים בהודו” ו/או “הבעלים” ו/או “החברה”). מטיילים בהודו הוקמה מתוך מטרה לשיפור הבירוקרטיה בהוצאת ויזה לחלק ממדינות המזרח ולהודו בפרט.

3.       הגדרות

למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

 • 3.1.    “מטייל/ת” ו/או “משתמש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף העושה שימוש באתר מטיילים בהודו, לרבות גולשים ו/או משתתפי המגזין הודו ו/או רוכשי ויזה באתר

 • 3.2.    “השירותים” ו/או “שירותי האתר” – כל השירותים ו/או המוצרים אשר יינתנו על ידי מטיילים בהודו מפעם לפעם במסגרת האתר, ביחס לניהול ורישום תכנים. נכון למועד זה, האתר מאפשר למשתמשים לרכוש ויזה להודו, לרכוש ויזה לוייטנאם, לרכוש ויזה לסרי לנקה ולקניית כרטיס טיסה פקטיבי, בנוסף לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים בדף החנות, לקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים בדף הבלוג (מגזין הודו), לבצע חיפושים ועוד. מטיילים בהודו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים המוצעים ללא שלמטייל ו/או לספק תהא כל טענה ו/או  תביעה בעניין. ידוע למטייל כי מטיילים בהודו אינה אחראית לשירותים ו/או למוצרים ו/או לתכנים שמקורם בצדדים שלישיים, וכתנאי לשימושו באתר הוא פוטר בזאת את מטיילים בהודו מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

 • 3.3.    “ספק” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף אשר מספקים כל תוכן, שירות או מידע, מכל סוג, לאתר, לרבות המשתמש ו/או מטייל.

 • 3.4.    “תוכן” – כל מידע (לרבות ויזואלי או טקסטואלי) או אינפורמציה ו/או מצגים ו/או נתונים שיהיו כלולים באתר.

 • 3.5.    “רשות ההגירה” – מדינה המנפיקה את אשרת השהייה למטייל המגיש בקשה לאשרת שהייה לאותה המדינה.

4.       הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש באתר מטיילים בהודו ויהוו את הבסיס להתקשרות בין מטיילים בהודו לבין המשתמש. שימוש באתר/הרשמה לאתר ו/או מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו.

5.       אם אין המשתמש מסכים לתנאי מתנאיו של הסכם זה, הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולצאת ממנו באופן מיידי.

6.      מטיילים בהודו זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את הסכם זה, את תנאי השימוש באתר ו/או בתוכנה, את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

7.       השימוש באתר אסור בתכלית האיסור, אם הוא קשור באחת מהמטרות ו/או באחד המעשים הבאים:

 • 7.1.     עריכה ו/או העלאת תמונות המוגנות בזכויות יוצרים, ואשר אין למטייל המגיש בקשה לויזה באתר מטיילים בהודו את האישורים המתאימים לכך.

 • 7.2.     ביצוע/נקיטת פעולות האסורות ו/או שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין.

 • 7.3.     אינך האדם המנפיק את הויזה או שאין לך אישור בכתב מבעל הדרכון להנפיק עבורו את הויזה.

 • 7.4.     זיוף, מרמה, הפרת אמונים, או שבכוונתך למסור מידע שגוי לאתר.

 • 7.5.     הפצת חומרי תועבה, חומרים מפלים, אלימים, פוגעים ברגשות הציבור, פורנוגרפיה, גזענות ו/או חומרים הפוגעים בצנעת הפרט, או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע , תשכ”ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 • 7.5.     הפרת זכויות צד ג’ הנתונות לו על פי דין ו/או הסכם.

 • 7.6.     הפרת סודיות ו/או פרסום מידע שניתן תחת יחסי אמון.

8.      מטיילים בהודו אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

9.        הזכאות להשתמש באתר.

הזכאות להשתמש באתר ולהנפיק ויזה באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים הבאים:

 • 9.1.   משתמש אשר הזדהה באופן מלא ואמיתי בטופס השאלות באתר. אסורה ההתחזות לאדם אחר או לתאגיד במהלך השימוש באתר, ומובהר כי הדבר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר.

 • 9.2.   ברשות המשתמש טופס למילוי שאלון עבור בקשת הויזה, והוא מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההרשמה, לרבות ומבלי לגרוע משום שאלה ו/או ספרה ו/או אות, כגון: שם פרטי ומשפחה לפי הוראות בטופס, כתובת המייל וכתובת מקום המגורים, תעודת זהות, ומספרי טלפון.

 • 9.3.   העלאת תמונות אישיות או דרכונים מקוריים שניתנו על ידי מדינה או גורם המוסמך לכך, המשתמש מצהיר כי הדרכונים מקוריים ושלא בוצעו בהם עריכה או זיוף.

10.    משתמש שינהג בניגוד להתחייבויות כמפורט לעיל – יחסם על ידי מטיילים בהודו, התכנים שהעלה לאתר יוסרו, והנהלת האתר תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנה לגלוש באתר ולצרוך בהווה ובעתיד שירותים באמצעותו.

   • משתמש שהורחק על ידי האתר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הצהרות המשתמש / ספק:

   • 10.1.     המשתמש מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו על כך שלחברה תהיה הזכות למסור כל פרט מזהה לגבי המשתמש ו/או תכנים שהמשתמש העביר לאתר, וזאת על פי כל דרישה ו/או צו של רשות מוסמכת. כמו כן, המשתמש מצהיר ומאשר לחברה לפנות למשטרת ישראל ו/או לכל גורם רלוונטי אחר במידה ויועלה לאתר מידע ו/או תוכן ו/או הודעה אשר לדעת מטיילים בהודו מהווה חשש לחייו ו/או לבריאותו ו/או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש. המשתמש נותן את אישורו מראש לחברה כאמור, והוא מוותר על כל טענה כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בגין כך.

   • 10.2.     המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

   • 10.3.     המשתמש  מצהיר/ה בזאת כי המידע שמסר למטיילים בהודו נכון ואמיתי.

   • 10.4.     המשתמש מצהיר כי עבר על הפרטים שהזין ובדק כי לא נפלה טעות אפילו בספרה אחת. ידוע למשתמש כי במקרה והמידע שמסר ימצא שגוי או מזויף בכל שלב, המשתמש אחראי לתביעה משפטית ואזרחית / גירוש / מניעה או כל פעולה אחרת כפי שתתאים על ידי ממשלת הודו או מטיילים בהודו.

   • 10.5.     המשתמש מאשר/ת בזאת כי לא תהיה לו שום טענה אזרחית או משפטית כנגד מטיילים בהודו או גורם אחר הקשור למטיילים בהודו, ובנוסף המשתמש מסיר/ה ממטיילים בהודו כל אחריות לבדיקת פרטיו האישיים. במקרה של טעות באחד מהפרטים שהזין המשתמש באתר האחריות לנזקים שייגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך תהיה באחריות המשתמש בלבד ללא שום טענות כלפי מטיילים בהודו.

   • 10.6.     בעת הגשת ויזה להודו המשתמש מצהיר כי אינו שוהה בזמן הגשת הבקשה בהודו.

   • 10.7.     המשתמש מאשר בזאת כי כל הפרטים שנשלחו אודותיו נכונים, יש למשתמש דרכון בתוקף מינימום לשנה מיום הנחיתה במדינה אליה הגיש את בקשת הויזה, ושני דפים ריקים בדרכון לצורך ההנפקה הפיזית של הויזה בדרכון.

   • 10.8.     המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאי מענה למיילים של מטיילים בהודו לאחר 24 שעות לכל בקשה מצוות האתר יגרום לביטול הויזה ע”י מטיילים בהודו ומכספו ינוכה עמלת שירות טיפול בסך 100 שקלים.

   • 10.9.     המשתמש/ספק מאשר בזאת כי מידע שיועלה על ידו לאתר יוצב לפי שיקול דעת מטיילים בהודו מפעם לפעם, וזאת כאשר לצדו יופיעו פריטי מידע נוספים ו/או דברי פרסומת ו/או תכנים אחרים שיועלו לאתר בין מטעם מטיילים בהודו ובין מטעם ספקים ו/או מפרסמים.

   • 10.8.     המשתמש מסכים כי מטיילים בהודו תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, באם ניתנה, לשם שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) אל המשתמש. במידה והמשתמש אינו מסכים ו/או מעוניין בשימוש הנזכר לעיל בכתובת הדואר האלקטרוני אשר ברשותו, המשתמש נדרש להודיע על כך בכתב להנהלת האתר, ולבקש את הסרתו מרשימת הדיוור.

   • 10.9.     מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר/ה כל משתמש ומתחייב כלפי הפורטל כדלקמן:

   • 10.9.1.     לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

   • 10.9.2.     לא לכלול בתכנים המועלים לאתר חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

   • 10.9.3.      כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, לכל שירות של האתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדי לתוכן שהועלה.

   • 10.9.4.      לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל” (Spam), דברי פרסומת או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני, דברי פרסומת ועוד דברים שלא על-פי בקשת האתר.

   • 10.9.5.       לא להעלות לאתר חומר, שידוע למשתמש שהוא שקרי או מטעה.

   • 10.9.6.       לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע או הוצאת דיבה על אדם.

   • 10.9.7.       לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

   • 10.9.8.       לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.

   • 10.9.9.       לא להטריד משתמשים אחרים לא לפגוע במשתמשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.

   • 10.9.10.     לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים או מספר טלפון.

   • 10.9.11.     לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון.

   • 10.9.12.     לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין.

   • 10.9.13.     להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע”י הנהלת האתר.

   • 10.9.14.     לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוס, לרבות תוכנות-זדוניות הידועות כיישומים מזיקים וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995.

   • 10.9.15.     לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את הסיסמאות האישיות (אם וככל שיימסרו כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) ע”י הנהלת האתר, אלא אם קיבל את הסכמת ההנהלה לכך, מראש ובכתב.

   • 10.9.16.     לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.

   • 10.9.17.     לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

   • 10.9.18.     לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.

11.   קניין

   • 11.1.     כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, בין שאלו רשומים ובין אם לאו, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו קוד המחשב של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של מטיילים בהודו בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מטיילים בהודו.

   • 11.2.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, בלא קבלת רשותה המפורשת של מטיילים בהודו מראש במפורש ובכתב.

   • 11.3.     אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מטיילים בהודו.

    למניעת ספק, מובהר בזה, כי מטיילים בהודו איננה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.

   • 11.4.     אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מטיילים בהודו, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

12.   סתירה / התגברות

 • 12.1.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו המופיע באתר, יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.

13.   אחריות מוגבלת של מטיילים בהודו, פיצוי ושיפוי

   • 13.1.     המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמטיילים בהודו נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון ומטיילים בהודו ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

   • 13.2.    מטיילים בהודו ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

   • 13.3.     רישומי מטיילים בהודו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

   • 13.4.    מטיילים בהודו אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל מטיילים בהודו ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מטיילים בהודו ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

   • 13.5.     למען הסר ספק יובהר, כי מטיילים בהודו לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי מטיילים בהודו ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.

   • 13.6.     באתר ניתן למצוא פרסומים שונים ו/או מאמרים ו/או מידע אשר הנו של ספקים ו/או מפרסמים. יובהר ויודגש, כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות ו/או אחרים המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. מטיילים בהודו לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ו/או המפורסם באתר. בין אם על ידי הספקים ובין אם לאו, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מטיילים בהודו ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מטיילים בהודו ו/או מי מטעמה.

   • 13.7.החברה ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מטיילים בהודו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

14.   הגנת הפרטיות, סודיות פרטי המשתמש

   • 14.1.     החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

   • 14.2.     החברה אינה שומרת על הפרטים בשרתי האתר ולכן מבצעת מחיקה של הפרטים שהועלו לאתר אחת לשבוע, עם זאת יודגש כי הפרטים כן נשמרים על ידי החברה באיזור מאובטח וללא כל גישה חיצונית. במידה והמשתמש מעוניים שפרטיו ימחקו גם מהאיזור המאובטח יש להגיש בקשה בכתב לאתר דרך אמצעי הקשר שבאתר.

   • 14.3.     החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

   • 14.3.1.          העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על-פי תקנון זה.

   • 14.3.2.          אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

   • 14.3.3.          אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

   • 14.3.4.          אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

   • 14.3.5.          אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי.

   • 14.3.6.          בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

   • 14.3.7.          אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 14 זה במלואן.

   • 14.3.8.          החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

   • 14.3.9.          החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

   • 14.3.10.       הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של הפורטל.

   • 14.3.11.       החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו.

15.   ניתוק, הפסקה ושינויים באתר

   • 15.1.     מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, לרבות ביטול עסקה שנעשתה, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   • 15.1.1.          אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או חומר תועבה ו/או כל חומר אשר יפגע בתדמית האתר ו/או החברה.

   • 15.1.2.          אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של החברה מנעה או עלולה הייתה למנוע את הפעילות או השימוש של האתר /או מתן השירותים בו.

   • 15.1.3.          במידה ונדרש לבצע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות את האתר.

   • 15.1.4.          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, חירום לאומי, בטחון לאומי, טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת החברה, המונעים לדעת החברה את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע מכירות שירותים בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.

   • 15.1.5.          בכל מקרה בו לדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.

   • 15.1.6.          “מטיילים בהודו” שומרת לעצמה את הזכות לבטל מיידית כל עסקה או בקשה לויזה שהוגשה באתר, לרבות קוד קופון ששלחה ללקוחותיה בכל זמן ומכל סיבה שתחפוץ ומבלי הצורך בהסברים או פיצויים.

   • 15.1.7.          “מטיילים בהודו” שומרת לעצמה את הזכות לבטל מיידית כל עסקה שפרטיה לא מספקים את מטיילים בהודו, לפני ביטול הבקשה מטיילים בהודו תשלח למשתמש הודעת מייל עם בקשה לפרטים נוספים ו/או תמונות תקינות באיכות טובה, במידה והמשתמש לא יענה להודעה זו בתוך 24 שעות בקשת הויזה תבוטל ללא התראה נוספת ולמשתמש לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר.

   • 15.2.            במקרה של ביטול עסקה כמבואר בסעיף 15.1.7. מטיילים בהודו תבטל את העסקה בכפוף למדיניות ביטול עסקה באתר בניקוי 100 שקלים עבור דמי טיפול ועמלות סליקה.

   • 15.3.     המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לסעיף זה.

   • 15.4.     יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי החברה בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיו ו/או חובותיו של מי מבין הספקים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור.

   • 15.5.     מטיילים בהודו דורשת מלקוחותיה לגלות אחריות ורצינות לפרטיהם האישיים, ולכן במידה ולקוח שמילא פרטים באתר שלא לפי ההוראות באתר בקשתו תבוטל על ידי מטיילים בהודו וכספו יוחזר לו בכפוף למדיניות ביטול עסקה באתר.

   • 15.6.     מטיילים בהודו אינה אחראית לתוכן שסופק על ידי הלקוח בפרט לתמונות לא תקינות העלולות לגרום לדחייה בבקשת הויזה. עם זאת, מטיילים בהודו עלולה לעשות מעבר למצופה ממנה ולבדוק את איכות התמונות ותקינותם, זאת למרות שאינה צריכה לעשות כך. ולכן תמונות שאינן תקינות יגרמו לביטול העסקה על ידי מטיילים בהודו.

   • 15.5.     ידוע למטיילים בהודו כי ביטול עסקה באתר משמעותה מאמץ שווא עבור מגיש הבקשה ולכן מטיילים בהודו תבקש ממגיש הבקשה לספק תמונות חדשות בתוך 24 שעות דרך המייל למרות שאינה מחוייבת בכך. במידה והלקוח לא יגלה רצינות ואינו יספק את הדרישות בזמן שהוגדר, מטיילים בהודו תבטל את העסקה בכפוף למדיניות ביטול עסקה באתר, וללא כל הודעה נוספת מראש.

   • 15.6.    בהודעת ביטול עסקה באתר יש לציין את הפרטים הבאים: מספר עסקה. שם המוצר הנרכש. שם הלקוח. מספר תעודת זהות. מועד הרכישה. מספר החשבונית/קבלה. דרכי התקשרות עם הלקוח הכוללים טלפון ודוא”ל.

   • 15.7.     קונה המבקש לבטל עסקה רשאי לעשות זאת בהודעת ביטול בכל אחת מהדרכים הקבועות בחוק, ובכלל זה:

   • 15.7.1.     במייל: metailim.hodu@gmail.com

   • 15.7.2.     בהודעת פייסבוק בדף שלנו

   • 15.7.3.     בהודעת צור קשר שבאתר.

   • 15.8.     חשוב להדגיש: שלאחר שקיבלנו מכתב אישור ממחלקת ההגירה שהבקשה הוגשה, לא נוכל לבטל את בקשת הויזה או להחזיר לך את התשלום שביצעת.

   • 15.9.     בישראל החוק מאפשר לבטל עסקה מכל סיבה שהיא בתקופת זמן מסויימת, זאת אומרת, שאם החלטתם מכל סיבה שהיא לבטל את קנייתכם, זכותכם על פי חוק הגנת הצרכן לבטל את הקנייה בזמן הנקוב בחוק ולהחזיר את המוצר שרכשתם ולקבל זיכוי כספי או זיכוי לרכישה חוזרת.

   • 15.9.     לצערנו בארצות שאיתם אנו עובדים אין את האופציה לביטל עסקה או להחזרים כספיים / זיכוי, לכן:

   • 15.9.1     מכיוון שרשות ההגירה ההודית, ושאר ספקי השירות במזרח אינם מחזירים כספים לאחר ביצוע התשלום אנו נאלצים לנקוט במדיניות של אי החזרת כספים לרכישות שהוגשו באתר. לכן יש לשלוח לנו מיידית את בקשתך לביטול העסקה לפני שאנו נגיש את הבקשה בשמך.

   • 15.9.2     במידה ואכן נשלחה בקשה לביטול הויזה מיד לאחר התשלום על ידי מגיש הבקשה, בקשת הויזה תבוטל ומגיש הבקשה יזוכה כספית דרך אמצעי התשלום ששילם באתר בניקוי כספי בסך 100 שקלים בגין דמי טיפול, וזאת בתנאי שלא נשלח למגיש הבקשה הודעה ממטיילים בהודו שבקשתו לויזה נשלחה לגורם הרלוונטי.

16.   אחריות הספק לתוכן

 • 16.1.     בכל מקרה בו יהיה קיים לחברה חשש כי המידע הנמסר על ידי הספק ו/או מי מטעמו אינו נכון ו/או נמסר תוך הפרה של זכויות צדדים שלישיים ו/או של חוק, רשאית היא בהתאם לשיקול דעתה לנקוט בכל פעולה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין כדי למנוע מהספק ו/או מכל צד שלישי שימוש באתר, לרבות, פסילת והורדת התוכן, השעיה ו/או אי הרשאה לשימוש בשירותי האתר.

 • 16.2.     החברה ו/או מפעילי הפורטל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הספק בהקלדת התוכן, לרבות אך לא רק, תאריך, נתונים, עובדות וכו’. הספק מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 • 16.3.     הספק מתחייב כי הוא אחראי על מידע אשר יימסר לו ו/או ייכתב על ידו ו/או מטעמו. לפיכך, מתחייב הספק כי יאבטח את המידע כיאות וכי ינקוט באמצעי זהירות סבירים כדי לשמור על המידע הסודי של הצד המגלה וכי לא יעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים ו/או למי שלא הורשה לכך אלא באישור בכתב של מוסר המידע. באחריותו של הספק להודיע לחברה על כל תוכן ו/או חשש בו הגיע מידע לידי צד שלישי אשר לא הורשה לכך.

 • 16.4.     הספק מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם לה בקשר עם העלאה על ידו של תוכן ו/או מידע לאתר.

 • 16.5.     על מנת שתוכן יתקבל אצל החברה, עליו להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. החברה לא תתחשב בהצעות או עדכונים אשר לא נקלטו במחשביה או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הנדרשים או אם ההצעה או ההזמנה כוללות פרטים שאינם קריאים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.

 • 16.6.     החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות הנעשית על-ידי הספק בהזנת איזה מפרטי התוכן, והספק מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, בנוגע לאמור.

 • 16.7.     מובהר בזאת, כי הזנת פרטי תוכן כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב, וכן תבטל את התוכן וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה לתבוע ממנו (ו/או ממי שהשתמש בתוכן בפועל).

17.   שימוש בתכנים המופיעים באתר

 • 17.1.     אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר בכל דרך שהיא ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי.

 • 17.2.     מטיילים בהודו אינה אחראית לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. החברה לא תשא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.

 • 17.3.     המשתמש מאשר כי ידוע לו שהמידע המופיע בבלוג מגזין הודו שבאתר אינו מהווה תחליף לבדיקה משמעותית של אמיתות הדעות שמוחלפות, בין אם הן של משתמשים אחרים ובין אם הן של מנהל הפורום הרלוונטי.

 • 17.4.     המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהטיול בהודו מאוד דינמי ומשתנה בזמנים ובמקומות מאדם לאדם ולכן המידע הנמצא בבלוג הוא מידע כללי שאינו עדכני ואין לסמוך עליו בזמן אמת.

 • 17.5.     המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בכל הנושא הקשור למידע הנמצא בבלוג מטיילים בהודו

19.   מניעת גישה ו/או שימוש באתר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מטיילים בהודו רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר בכל אחד מן המקרים הבאים:

 • 19.1.     אם לדעת מטיילים בהודו המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

 • 19.2.     אם לדעת מטיילים בהודו המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מטיילים בהודו.

 • 19.3.     אם למטיילים בהודו יש חשד סביר כי המשתמש עלול להפריע לשירותים ו/או למשתמשים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר כי              המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

 • 19.4.     אם לדעת מטיילים בהודו המשתמש עשה שימוש במערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 • 19.5.     אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם מטיילים בהודו ו/או מי מטעמה.

 • 19.6.     אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי מטיילים בהודו ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב.

20.    מעמד מטיילים בהודו והספק

 • 20.1.     למען הסר ספק מוצהר בזאת כי בין מטיילים בהודו ובין הספקים השונים אין ולא יהיו כל יחסי שותפות ו/או שליחות, למעט הסכמות מפורשות לביצוע פעולות שנקבעו בתקנון זה.

 • 20.2.     למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים כי הואיל ויחסי הצדדים הינם יחסי בעל אתר אינטרנט ומשתמש באתר, יחולו על יחסים אלו הוראות הסכם זה, ואין בלתו.

21.    הסבת זכויות וחובות

 • מטיילים בהודו תהיה רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל גורם שהוא.

22.   הדין החל וסמכות שיפוט

 • 22.1.     דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל האתר ועל כל הנובע ממי מהם ו/או הכרוך במי מהם, התקנון והאתר יפורשו על-פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע לתקנון ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה אך ורק בערכאות המשפטיות המוסמכות בחיפה בלבד.

 • 22.2.     אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

23.   תשלום

 • 23.1.   התשלום באתר מטיילים בהודו מתבצע דרך פייפאל או בהעברה בנקאית. פרטי האשראי שהזנת אינם נשמרים באתר מטיילים בהודו ואינם מגיעים אלינו.

 • 23.2.   הסליקה דרך פייפאל הינה מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר. פייפאל היא החברה הגדולה והמאובטחת בעולם לביצוע תשלומים מאובטחים דרך האינטרנט. פייפאל נותנת את הדרך הבטוחה והנוחה ביותר כיום גם לקונה וגם למוכר לביצוע וקבלת תשלומים באינטרנט.

 • 23.3.   המנויים לשירות פייפאל יכולים לשלם ולקבל תשלום באופן קל ובטוח מבלי לחשוף אף מידע פיננסי שקשור אליהם. עם פייפאל באתר מטיילים בהודו ניתן לשלם עם כל כרטיס אשראי בדרך המאובטחת ביותר בעולם וללא שום חשש לכספכם או פרטיותכם.

24.   הצהרת פרטיות

 • 24.1.   התשלום באתר מטיילים בהודו מתבצע דרך פייפאל או בהעברה בנקאית. פרטי האשראי שהזנת אינם נשמרים באתר מטיילים בהודו ואינם מגיעים אלינו.

 • 24.2.  ידוע לנו כי המידע שסיפקת באתר הוא מידע פרטי וחסוי. אנו שומרים את הפרטים במקום מאובטח. המידע שתספק באתר יועבר אך ורק לרשויות ההגירה ההודיות, להם בלבד.

25.   כרטיס טיסה פיקטיבי מידע וביטול.

 • 25.1.   מטיילים בהודו אינה המנפיקה המקורית לכרטיס טיסה הפיקטיבי באתר.

 • 25.2.   מטיילים בהודו הינה הגורם המקשר. עלות כרטיס טיסה פיקטיבי באתר מטיילים בהודו הינו 85 ש”ח.

 • 25.3.   אין החזרים כספיים במקרה של ביטול הכרטיס. מהסיבה שזו מדיניות החברה בחו”ל שדרכה אנו מנפיקים את הכרטיס הפיקטיבי.

26.   זמנים, ימי עסקים

 • 26.1.     זמן הגשת הבקשה לויזה באתר על ידי מטיילים בהודו הוא כ5 ימי עסקים. (למעט סופי שבוע שהם מיום חמישי עד ראשון, וחגים הודים, וייטנאמים ויהודים) את זמן הגשת הבקשה צריך לחשב מיום העסקים הבא, וזאת בתנאי שהמסמכים מועברים תקינים והתשלום בוצע לאתר מטיילים בהודו בהצלחה.

 • 26.2.     זמני שירות שלנו הם:

 • 26.2.1.     ימי ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 בבוקר ועד 17:00 בצהרים (שעון ישראל).

 • 26.3.     לאחר ביצוע תשלום באתר מטיילים בהודו ולאחר שאושר על ידינו שכל הפרטים תקינים, הבקשה עוברת לגורם הרלוונטי. אתר מטיילים בהודו לא יהיה אחראי לכל עיכובים שנגרמו לך כתוצאה מביטולים, הפסדים כספיים ואחרים בשל הטיפול של מטיילים בהודו או גורם אחר מטעמיה בן במישרין ובן בעקיפין.

27.   ויזה להודו בדרכון

 1. שירות הויזה באתר הוא לדרכון ישראלי בלבד.
  מחירי הויזה לדרכון ישראלי: 700 ש”ח.

   • השירות שלנו: אנו גורם מקשר, אנו מפנים עבורכם את הבקשה לויזה להודו דרך חברת ש.מ אשרות להוצאת ויזה להודו.

   • לאחר שמילאתם את פרטיכם בטופס שבאתר וביצעתם תשלום באתר אנו שולחים לך מייל עם דרישות למילוי עבור השלמת ההליך הבירוקרטי להנפקת ויזה להודו בדרכון וטופס להזמנת שליח לאיסוף הדרכון.

   • מרגע שהשלמת את כל הדרישות יוזמן לך שליח לאיסוף הפרטים המצויינים במייל.

   • קבלת הויזה או סירוב קבלת הויזה נמצאת אך ורק באחריות רשויות ההגירה ההודית בלבד. לנו או לכל אדם או חברה אחרת אין שום שיקול דעת באישור או סירוב הויזה להודו. אישור הויזה להודו או סירוב הויזה להודו נתון בידי משרד ההגירה ההודי ונתון לשיקול דעתו הבלעדית בלבד.

   • לתשומת לבכם – אחריות הלקוח לבדוק את תקינות הויזה ותוקפה בעת קבלת הויזה! למטיילים בהודו לא תהיה אחריות על הפרטים שהוזנו על ידי מגיש הבקשה.

עצם הגשת הבקשה באתר מטיילים בהודו הנך מצהיר:

  1. אני מצהיר/ה בזאת כי המידע שמסרתי למטיילים בהודו נכון ואמיתי.

  2. אני מצהיר/ה כי עברתי על הפרטים שהזנתי ובדקתי כי לא נפלה טעות אפילו בספרה אחת. ידוע לי כי במקרה והמידע שמסרתי ימצא שגוי או מזויף בכל שלב, אני אחראי לתביעה משפטית ואזרחית / גירוש / מניעה או כל פעולה אחרת כפי שתתאים על ידי ממשלת הודו או מטיילים בהודו.

  3. אני מאשר/ת בזאת כי לא תהיה לי שום טענה אזרחית או משפטית כנגד מטיילים בהודו או גורם אחר הקשור למטיילים בהודו, ובנוסף אני מסיר/ה ממטיילים בהודו כל אחריות לבדיקת פרטי האישיים. במקרה של טעות באחד מהפרטים שהזנתי האחריות לנזקים שייגרמו לי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך תהיה עליי בלבד ללא שום טענות כלפי מטיילים בהודו.

  4. אני מצהיר/ה כי אני לא שוהה כעת בהודו.

  5. אני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שנשלחו אודותיי נכונים, יש לי דרכון בתוקף מינימום לשנה מיום הנחיתה במדינה, ושני דפים ריקים בדרכון.

  6. ידוע לי כי אי מענה במייל לאחר 24 שעות לכל בקשה מצוות האתר יגרום לביטול הויזה ע”י מטיילים בהודו וכספי יוחזר לי בניקוי עמלת שירות טיפול בסך 100 שקלים.

28.   ויזה להודו אלקטרונית

שירות ויזה להודו אלקטרונית באתר מטיילים בהודו

 1. שירות הויזה באתר הוא לדרכון ישראלי ומגוון דרכונים זרים המופיעים בדף המוצר.
  מחירי הויזה לדרכון ישראל כפי המופיע בדף הבית ובדף המוצר.

  מחיר הויזה לדרכון זר כפי המופיע בדף הבית ובדף המוצר.

 • השירות שלנו: אנו גורם מקשר, אנו מפנים עבורכם את הבקשה האלקטרונית להוצאת ויזה אלקטרונית ע”י הרשויות ההודיות.

 • לאחר שמילאתם את פרטיכם בטופס שבאתר וביצעתם תשלום באתר אנו מעבירים את בקשת הויזה שהגשת לרשויות הגירה ההודית.

 • קבלת הויזה או סירוב קבלת הויזה נמצאת אך ורק באחריות רשויות ההגירה ההודית בלבד. לנו או לכל אדם או חברה אחרת אין שום שיקול דעת באישור או סירוב הויזה להודו. אישור הויזה להודו או סירוב הויזה להודו נתון בידי משרד ההגירה ההודי ונתון לשיקול דעתו הבלעדית בלבד.

 • לתשומת לבכם – אחריות הלקוח לבדוק את תקינות הויזה ותוקפה בעת קבלת הויזה! למטיילים בהודו לא תהיה אחריות על הפרטים שהוזנו על ידי מגיש הבקשה.

עצם הגשת הבקשה באתר מטיילים בהודו הנך מצהיר:

  1. מצהיר/ה בזאת כי המידע שמסרתי למטיילים בהודו נכון ואמיתי.

  2. אני מצהיר/ה כי עברתי על הפרטים שהזנתי ובדקתי כי לא נפלה טעות אפילו בספרה אחת. ידוע לי כי במקרה והמידע שמסרתי ימצא שגוי או מזויף בכל שלב, אני אחראי לתביעה משפטית ואזרחית / גירוש / מניעה או כל פעולה אחרת כפי שתתאים על ידי ממשלת הודו או מטיילים בהודו.

  3. אני מאשר/ת בזאת כי לא תהיה לי שום טענה אזרחית או משפטית כנגד מטיילים בהודו או גורם אחר הקשור למטיילים בהודו, ובנוסף אני מסיר/ה ממטיילים בהודו כל אחריות לבדיקת פרטי האישיים. במקרה של טעות באחד מהפרטים שהזנתי האחריות לנזקים שייגרמו לי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך תהיה עליי בלבד ללא שום טענות כלפי מטיילים בהודו.

  4. אני מצהיר/ה כי אני לא שוהה כעת במדינה שאליה אני מגיש את בקשת הויזה.

  5. אני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שנשלחו אודותיי נכונים, יש לי דרכון בתוקף מינימום לחצי שנה או שנה (תלוי בסוג הויזה) מיום הנחיתה במדינה, ושני דפים ריקים בדרכון.

  6. ידוע לי כי אי מענה במייל לאחר 24 שעות לכל בקשה מצוות האתר יגרום לביטול הויזה ע”י מטיילים בהודו וכספי יוחזר לי בניקוי עמלת שירות טיפול בסך 100 שקלים.

29.   שליח לאיסוף דרכון

 • 29.1.     שירות שליח לאיסוף דרכון מתבצע על ידי דואר ישראל דואר שליחים ואינו מסופק על ידי מטיילים בהודו.

 • 29.2.     שירות שליחים של דואר ישראל הוא שירות משלוחים פרמיום מדלת לדלת באיזורי יישוב שנקבעו על ידי דואר ישראל.

 • 29.3.     שירות איסוף הדרכון לצורך הנפקת הויזה מסופק על ידי דואר שליחים והאחריות למוצרים שנשלחו באחריות דואר ישראל שליחים בלבד.

 • 29.4.     מטיילים בהודו מסירה מעצמה כל אחריות למוצרים שנשלחים באמצעות דואר ישראל.

 • 29.5.     האחריות לפיצוי בגין אובדן, גניבה, עיכוב, הפסד, וכיוצא בזה, מוטל על ידי דואר ישראל דואר שליחים בלבד.

 • 29.6.     מטיילים בהודו אינה נושאת באחריות בגין כל טענה הקשורה לשירות המשלוחים מהסיבה הפשוטה שהיא לא ספקית השירות.

 • 29.7.     פיצוי בגין נזק ייעשה על ידי דואר שליחים בכפוף לתקנון החברה.

 • 29.8.     מטיילים בהודו היא בעצם הגורם המקשר לאיסוף החבילה, אין לנו דרך או אמצעי לצפות עיכובים, בעיות, או הפסדים שנגרמו על ידי דואר שליחים ישראל, אנו מפנים בקשה לדואר שליחים ישראל לאיסוף או החזרת החבילה.

 • 29.9.     כל טענה משפטית או טענה לפיצוי בגין נזק שנגרם על ידי שירות איסוף או החזרה ייעשה מול דואר ישראל דואר שליחים ולפי תקנון החברה.

 • 29.10.     עצם הגשת החבילה לשליח הנך מצהיר:

 • 29.10.1     כי ידוע לך ששירות המשלוחים אינו באחריות מטיילים בהודו או גורם מטעמה, למעט את דואר ישראל דואר שליחים.

 • 29.10.2     במקרה של נזק או טענה לפיצוי אינך יכול לטעון כנגד מטיילים בהודו או גורם מטעמה, למעט את דואר ישראל דואר שליחים.

 • 29.10.3     במידה של טענה משפטית הסכסוך ידון בבית המשפט בחיפה בלבד כמובא בתקנון זה בסעיף 22 הדין החל וסמכות שיפוט.

30.   אובדן דרכון בעקבות מטיילים בהודו או ספק מטעמנו:

 • 30.1.     מרגע ששלחתם את דרכונכם לשליח שלנו דרכונכם באחריות דואר ישראל עד שיגיע אלינו, מרגע שהגיע אלינו דרכונכם באחריותינו, כנ”ל גם לגבי החזרת הדרכון.

 • 30.2.     אובדן הדרכון בחזקת דואר ישראל – דואר ישראל אחראי לפצות את בעל הדרכון ע”פ תקנון החברה שמופיע באתר דואר שליחים.

 • 30.3.     אובדן הדרכון בחזקת מטיילים בהודו – מטיילים בהודו אחראית לספק לבעל הדרכון תשלום כספי עבור רכישת דרכון חדש. בהצגת חשבונית מס / קבלה על רכישת הדרכון החדש, החשבונית צריכה להיות על שם מטיילים בהודו. תשלום עבור הדרכון יסופק למטייל בתוך 30 ימים מרגע קבלת החשבונית מס קבלה על ידי בעל הדרכון.

 • 30.4.     אובדן דרכון בחזקת ש.מ אשרות – הפיצוי ההתנהלות של בעל הדרכון מולם בכפוף לתנאי החברה.

 • 30.5.   מטיילים בהודו לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו במישרין או בעקיפין בעקבות אובדן דרכון או הזנה שגויה של הפרטי המטייל שסופקו על ידי המטייל באתר מטיילים בהודו. (כגון דחיית/ביטול טיסות, או ביטול/דחיית ביטוח נסיעות לחו”ל, הוצאות על נסיעות, מלונות, וכיוצא בזה). ט.ל.ח

31.   איסוף ומשלוח דרכון לויזה רגילה להודו

   • 31.1.     אנו עושים כל שביכולתנו, כדי לשלוח את ההזמנות במועד המוקדם ביותר האפשרי. במידה ונראה שיש עיכוב כלשהו, אנו ניצור אתכם קשר טלפוני / או בדוא”ל שסיפקתם ולתת לכם מידע עדכני בנוגע לסטטוס הבקשה שלכם. 

32.   פרטי תכנית “לא קיבלת לא שילמת!” הסתיימה!

 • 32.1.     זהו שירות המקנה ביטחון להחזר כספי במידה ובקשת הויזה לא אושרה.

 • 32.2.     לא יבוצע החזר כספי במידה והויזה אושרה, אך רשות ההגירה ההודית החליטה מכל סיבה שהיא לשלול את הויזה לאחר שכבר אושרה.

 • 32.3.     למען הסר ספק, מרגע שהויזה אושרה והמטייל קיבל את הויזה במייל, שני הצדדים יראו את שירות זה כהושלם בהצלחה.

33.   תמונות באתר מטיילים בהודו.

 • 33.1. רוב התמונות באתר מטיילים בהודו נלקחו מאתר התמונות https://pixabay.com. במידה ונתקלתם בתמונה שהנכם חושבים שהיא מפרה זכויות יוצרים או תמונה העלולה לפגוע ברגשות הגולשים יידעו אותנו דרך אמצעי הקשר שבאתר ואנו נדאג להסיר אותה במיידית.

34.   החזר כספי.

החזר כספי לבקשת הויזה לא יחול על מקרים הבאים:

 • 34.1. סירוב מסיבה ביטחונית ע”י הרשויות ההודיות.

 • 34.2. סירוב הנובע מקשר לאחת ממדינות דרום אסיה.

 • 34.3. סירוב הנובע מכך שהגשתם מעל 2 בקשות ויזה אלקטרונית להודו בשנה אחת.

 • 34.4. סירוב הנובע מבעיות שקרו בביקור קודם בהודו.

 • 34.5. סירוב הנובע מכך שסורבתם בעבר לויזה להודו.

 • 34.6. סירוב בגין מידע שגוי שסופק.

 • 34.7. סירוב בגין חוסר תוקף של שישה חודשים בדרכונו של מבקש הויזה.

35.   אופן ההחזר הכספי.

 • 35.1. החזר כספי יבוצע דרך אמצעי התשלום שבוצע באתר.

 • 35.2. במידה ובוצע החזר כספי עקב אי מענה לצוות האתר ינוכה סכום של 100 לכל עסקה.

36.   שלילת אישור הויזה להודו לאחר קבלת הויזה.

 • 36.1. רשות ההגירה ההודית או כל גוף רשמי הודי אחר רשאי לבטל ויזות לאחר אישורן מכל סיבה אשר עולה על רוחם.

 • 36.2. רשות ההגירה ההודית אינה מחזירה כספים אשר שולמו לויזות שנשללו לאחר אישורן.

 • 36.3. המשתמש באתר מצהיר כי אם וכאשר רשות ההגירה או כל גוף הודי רשמי אחר שלל את הויזה שהגיש הוא אינו זכאי להחזר כספי על כך ולא יהיו לו טענות כלפי מטיילים בהודו.

 • 36.4.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כל הסעיפים וכי לא יהיו לו טענות כלפי מטיילים בהודו. וכי ידוע לו כי רשות ההגירה שללה בחודש ינואר 2020 את הויזות של כל אזרחי סין שכבר אושרו עקב נגיף הקורונה.

 • 36.5. במידה ורשות ההגירה החליטה לשלול מכל סיבה שהיא את הויזה שכבר אושרה והמטייל רכש את השירות “לא קיבלת לא שילמת” שירות זה אינו מזכה את המטייל בהחזר כספי כלשהו.

37.   הצהרת נגישות.

 • מטיילים בהודו רואה חשיבות רבה במתן הזדמנות שווה לכל גולשי האתר. לשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת האתר.

  ההנגשה נועדה להתאים את האתר כך שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש עבור אנשים עם מוגבלויות.

  על פי נתוני עמותת “נגישות ישראל”, כ-20 אחוזים מקרב האוכלוסייה בישראל הינם אנשים בעלי מוגבלות הזקוקים לנגישות דיגיטלית, על מנת לצרוך מידע ושירותי ממשלה באינטרנט.
  הנגשת האתר נועדה לשפרו כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על בני הגיל השלישי.

  אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

  התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

  יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

  אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

  האתר נתמך ע”י הדפדפנים נפוצים, בגרסתם העדכנית ביותר ולשימוש בטלפון הסלולרי.

  מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים התמצאות קלה, פשוטה ומהירה.

  גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יכולים לעשות זאת ע”י לחיצה בו זמנית על המקשים Ctrl”” ו “+” (קונטרול ופלוס). כל לחיצה על צמד המקשים האלו תגדיל את התצוגה ב-10%. כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על המקשים Ctrl”” ו “-” (קונטרול ומינוס).

  גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר באמצעות מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר בין הקישורים השונים בעמוד. לחיצה על Enter תפעיל את הקישור המסומן ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

  אתר זה הינו אתר נגיש המותאם לצפייה גם לאנשים עם מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך.

  ממונה נגישות מטיילים בהודו: מר אלירן בבלי, 054-3330202,
  metailim.hodu@gmail.com

  שאלות או הצעות בנושא הנגישות תוכלו להפנות לאלירן בבלי בדואר האלקטרוני , וכן באמצעות הוואטסאפ (קישור בראש הדף).